Javni poziv Ministarstva turizma "Konkurentnost turističkog gospodarstva" otvoren je do 10.travnja.

Na natječaj za program “Konkurentnost turističkog gospodarstva, kroz više mjera s različitom namjenom sufinanciranja, mogu aplicirati trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, OPG-ovi, hoteli, kampovi, seljačka domaćinstva i objekti u domaćinstvu.

Ovo je posebno važan program i za iznajmljivače obiteljskog smještaja, koji uz pomoć podmjere A5 mogu aplicirati za bespovratna sredstva za gradnju bazena.

 

A1 –HOTELI

Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel,  Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi)(SukladnoPravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih    objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)

 

 • - obnova i cjelovito opremanje smještajnih jedinica iz skupine „Hoteli“, te njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete, uz uvjet dostizanja više kategorije  ugostiteljskog  objekta  za  jednu  zvjezdicu,  odnosno  zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku, uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za povećanje ili zadržavanje postojeće kategorije
 • (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)

 

 • - razvoj  i  unapređenje  dodatnih  sadržaja:  bazeni  (minimalne  vodene  tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji, koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone

 

 • - ulaganje  u  realizaciju  tematskog  definiranja  Hotela,  odnosno  utvrđivanja posebnog standarda za vrstu Hotel posebnog standarda: Lječilišne vrste hotela, Hotel  business,  Hotel  meetings,Hotel  congress,  Hotel  club,  Hotel  casino,  Hotel holiday  resort,  Hotel  coastal  holiday  resort,  Hotel  family,  Hotel  small  &  friendly, Hotel  senior  citizens,  Hotel  health  &  fitness,  Hotel  wellness,  Hotel  diving  club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike

 

 • - podizanje  kvalitete  hotela,  ispunjavanjem  uvjeta  za  dobivanje  oznake  kvalitete »KVALITETAQuality«,  sukladno  Pravilniku za     dodjelu     oznake     kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)

 

 • - ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2016. i 2017. god. u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata u vrstu Hotel baština (heritage),   Difuzni   hotel   ili   Integralni  hotel,  uz  uvjet  dostave  rješenja  o ispunjavanju  minimalnih  uvjeta  za  predmetnu  vrstu  Hotelakao  dijela  obvezne dokumentacije uz Zahtjev KTG/17

 

- ulaganje  u  zeleno  poduzetništvo  u  turizmu:  dostizanje  uvjeta  za  dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša –„Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku(NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije –EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta

 

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna; najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 350.000 kuna.

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ

Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište za djecu, Objekt za robinzonski smještaj (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16)

 

 • - prenamjena postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u vrstu smještajnog objekta iz skupine „Hoteli“ –sukladno važećim pravilnicima (dokaz -dostava novog rješenja o minimalnim uvjetima i kategoriji po završetku projekta)
 • - aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma (dokaz –dostava rješenja o ispunjavanju uvjeta za predmetnu vrstu ugostiteljskog objekta po završetku projekta)
 • - razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja postojećeg registriranog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za  smještaj“: bazeni  (minimalne  vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene),  dostizanje  uvjeta za oznaku bike&bed kod objekata za smještaj, te - izgradnja i opremanje potrebne infrastrukture za rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone povećanje i poboljšanje standardnih ipropisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.

 

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna; najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

A4 -OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)

 

Postojeći ili novi OPG vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište(Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16)

 

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 

 • - obnova, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a koji pruža ugostiteljske i/ili turističke  usluge,  podizanje  kvalitete osnovnih  i  dodatnih  sadržaja  uz  uvjet

- dostizanja više kategorije OPG-a za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete

- postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete Q

 • - ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja

- investicije usmjerene ka osnivanju novog OPG-a za ugostiteljstvo/turizam ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica u okviru PG -poljoprivrednog gospodarstva (za trgovačka društva, obrte i zadruge). Uz Zahtjev je obvezna dostava foto dokumentacije postojećeg stanja, projektna dokumentacija planiranog zahvata, te obvezna dostava registracije po završetku projekta, u roku koji je definiran Ugovorom između davatelja i korisnika potpore

 

 • - razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN68/07; 88/10; 30/14; 89/14; 152/14): sportsko-rekreativni, konjički, ciklo-turistički,  kreativno-edukativni  sadržaji,  sadržaji vezani  za  etno  zbirke  i tradicijske  zanate,  te  poljoprivredne  aktivnosti  namijenjene  turistima,  bazeni (minimalne  vodene  tlocrtne površine 30 m2za  vanjske  i  minimalne  vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), tematski i zabavni parkovi
 • - povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom

 

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV:

 

OPG koje ima rješenje ili će ishoditi isto po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga na OPG-u,  te trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti  i zadrugeza kušaonice,sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (NN 150/14)

 

IZNOS POTPORE: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna; najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000kuna.

 

A5 -OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Kamp ili Kamp odmorište u domaćinstvu)

Izgradnja  i  opremanje  isključivo novih   bazena,   minimalne   vodene   tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2za unutarnje  bazene  (unutar  čvrstih  objekata),  uz  uvjet  da  uz  planirani  bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe (odnosno 6 stalnih kreveta), ili 4 smještajne jedinice (odnosno 12 gostiju) u kampu. Podnositelj zahtjeva  mora  imati registraciju „Objekta u domaćinstvu“ do dana podnošenja prijave,  kategorije 3 ili više zvjezdica te podmirene sve obveze (boravišnu pristojbu i turističku članarinu) za objekte koji imaju registraciju u prethodnom izvještajnom razdoblju.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna

 

MJERA D –PREPOZNATLJIVOST

 

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 

 • - Plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti:

1.opremanje   prodajno-izložbenih  prostora  u  ugostiteljskim  objektima  na otocima (hoteli, kampovi i marine) za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“

2.realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka

Povezivanje poljoprivrede i turizma korištenjem novih digitalnih tehnologija u svrhu dostupnosti informacija, umrežavanja dionika, bolje informiranosti krajnjih korisnika, te promocije turističkih destinacija s lokalnim ponudama domaćih proizvoda hrane i pića

 • - Sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata

 

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV:

Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

INTENZITET I IZNOS POTPORE:

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000kuna

 

Javni natječaj za programe objavljen je na stranicama Ministarstva turizma:

 

6. 3. 2017.  - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - otvoren do 10. 4. 2017.

 

 • - JAVNI POZIV /.pdf
 • - PROGRAM /.pdf (mjere A1; A2; A3; A4; A5; B; C; D; prihvatljive projektne aktivnosti i iznosi, način podnošenja, dokumentacija, kriteriji za ocjenu, obveze korisnika)
 • - Upute za ispunjavanje obrasca prijave /.pdf
 • - Obrazac prijave KTG/17 /.pdf
 • - Obrazac proračuna /.xlsx
 • - Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 • - Izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore /.docx
 • - Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjava o stavljanju projekta u funkciju turizma /.docx

 

Dodatne informacije o programu i mjerama isključivo elektroničkom poštom, ovisno o mjeri: